Showing 1–12 of 34 results

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐ և Ֆիլտեր

TOTAL TAC231410 Փայտ կտրող սկավառակ 185մմ

3,950AMD

TOTAL TAC231413 Փայտ կտրող սկսվառակ 180մմ

3,800AMD

TOTAL TAC231923 Փայտ կտրող սկավառակ 305մմ

10,800AMD

GEPARD GP0901-18 Փայտ կտրող սկավառակ 160х20/16մմ 18ատամ

3,500AMD

GEPARD GP0901-24 Փայտ կտրող սկավառակ 160х20/16մմ 24ատամ

4,100AMD

GEPARD GP0901-40 Փայտ կտրող սկավառակ 160х20/16մմ 40ատամ

4,500AMD

GEPARD GP0901-60 Փայտ կտրող սկավառակ 160х20/16մմ 60ատամ

5,900AMD

GEPARD GP0902-24 Փայտ կտրող սկավառակ 190х30/20/16 24ատամ

5,500AMD

GEPARD GP0902-52 Փայտ կտրող սկավառակ 190х30/20/16 52ատամ

6,800AMD

GEPARD GP0902-60 Փայտ կտրող սկավառակ 190х30/20/16 60ատամ

7,400AMD

GEPARD GP0904-24 Փայտ կտրող սկավառակ 255х32/30 24ատամ

16,000AMD

GEPARD GP0904-60 Փայտ կտրող սկավառակ 255х32/30 60ատամ

18,000AMD