Showing 1–12 of 35 results

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐ և Ֆիլտեր

TOTAL TAC231410 Փայտ կտրող սկավառակ 185մմ

4,300AMD

TOTAL TAC231413 Փայտ կտրող սկսվառակ 180մմ

4,200AMD

TOTAL TAC231923 Փայտ կտրող սկավառակ 305մմ

11,900AMD

TOTAL TAC232241 Փայտ կտրող սկավառակ 140մմ

3,000AMD

GEPARD GP0901-18 Փայտ կտրող սկավառակ 160х20/16մմ 18ատամ

4,000AMD

GEPARD GP0901-24 Փայտ կտրող սկավառակ 160х20/16մմ 24ատամ

4,700AMD

GEPARD GP0901-40 Փայտ կտրող սկավառակ 160х20/16մմ 40ատամ

5,200AMD

GEPARD GP0901-60 Փայտ կտրող սկավառակ 160х20/16մմ 60ատամ

6,800AMD

GEPARD GP0902-24 Փայտ կտրող սկավառակ 190х30/20/16 24ատամ

6,500AMD

GEPARD GP0902-52 Փայտ կտրող սկավառակ 190х30/20/16 52ատամ

7,800AMD

GEPARD GP0902-60 Փայտ կտրող սկավառակ 190х30/20/16 60ատամ

8,500AMD

GEPARD GP0904-24 Փայտ կտրող սկավառակ 255х32/30 24ատամ

18,400AMD