Showing 1–12 of 58 results

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐ և Ֆիլտեր

RODEX RDX629 Էլեկտրական անկյուն կտրող սղոց 255մմ/1800Վտ

142,900AMD

TOTAL TS92035526 Երկաթ կտրող էլեկտրական սղոց 355մմ/2350Վտ

70,200AMD

ВИХРЬ ОП-355/2200 Էլեկտրական սղոց 355մմ/2200Վտ

77,500AMD

ВИХРЬ ПТ-210 Էլեկտրական անկյուն կտրող սղոց 210մմ/1500Վտ 72/18/2

56,700AMD

ВИХРЬ ПТ-255Л Էլեկտրական անկյուն կտրող սղոց 255մմ/1700Վտ 72/18/1

85,400AMD

ВИХРЬ ПТ-255ПЛ Էլեկտրական անկյուն կտրող սղոց 255մմ/1900Վտ 72/18/3

115,000AMD

CROWN CT13331 Սրող հաստոց(Տաչիլո) 200ՎՏ

24,000AMD

CROWN CT13333 Սրող հաստոց(Տաչիլո) 350Վտ

38,000AMD

CROWN CT15007 Երկաթի էլեկտրական սղոց 355մմ/2200Վտ

95,000AMD

CROWN CT15046 Էլկետրական սղոց դաշտով 255մմ/1560Վտ

108,000AMD

CROWN CT15076 Էլկետրական սղոց սկավառակային 1200Վտ

43,000AMD

CROWN CT15087 Երկաթի էլեկտրական սղոց 2200Վտ/355մմ

88,000AMD